¨
Windows Windows Mezera Apple Apple Mezera Android Android

Buďte s námi na facebooku i zde

Hlavní partneři rádia

Akce rádia a partnerů

Výherní řád

 „Název soutěže:  Kebab zdarma“

 

 

 

článek 1

Úvodní ustanovení, podmínky účasti, specifikace ceny

Organizátorem soutěže s názvem „Kebab zdarma“ (dále jen „Soutěž„) je nezisková společnost Rádio Deep se sídlem Canada (dále jen „RADIO DEEP“). Společnost RADIO DEEP vydává následující pravidla pro Soutěž.

Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let , s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k RADIO DEEP , spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 22 občanského zákoníku).

Výhrou v Soutěži (dále je „Kebab„)  “ kebab zdarma od 2.5.2018 do 2.5.2018 od “ Kebab house Šternberk „.

článek 2

Průběh Soutěže

Na facebokové stránce Rádio Deep (dále jen „Rozhlasová stanice“) bude od 2.5.2018 od xx.00 hodin do xx.00 hodin probíhat slosování o “ Kebab zdarma „, které se bude konat dne 2.5.2018 “ v Rádio Deep  (dále jen „Kebab zdarma“) . Výhercem o “ Kebab zdarma “ budou posluchači,účastníci kteří Lajknuli,sdíleli “ soutěž “ . Výherce obdrží speciální dárek (  “ Kebab v tortyle “ ), který bude vstupenkou na “ Kebab house ve Šternberku „.

článek 3

Souhlas Soutěžících

Soutěžící, který se zapojí do Soutěže , uděluje souhlas s tímto herním řádem Soutěže. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzuje, že se řádně seznámil s tímto herním řádem, podmínkami Soutěže a Cenou Soutěže.

Účastí v Soutěži soutěžící uděluje souhlas s tím, že v případě výhry má RADIO DEEP právo použít jeho osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se průběhu Soutěže nebo jeho projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely RADIO DEEP a/nebo Rozhlasové stanice a dále souhlasí s tím, že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na internetových stránkách RADIO DEEP.

 

článek 4

Předání Ceny

 

Cenu Soutěže dle článku 1 tohoto herního řádu poskytuje Soutěžícím “ Kebab house Šternberk“

Cena je přenosná. Výherce není povinen Cenu přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu.

článek 5

Závěrečná ustanovení

Společnost RADIO DEEP si vyhrazuje rozhodovat ve sporných případech, které mohou vzniknout v souvislosti se Soutěží, dle svého uvážení a soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.

Společnost RADIO DEEP si dále vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžící, kteří nesplňují podmínky tohoto herního řádu, kteří budou porušovat pravidla stanovená tímto herním řádem nebo u nichž společnost RADIO DEEP zjistí obcházení anebo pokus o obcházení pravidel stanovených tímto herním řádem. Cenu Soutěže není možné vymáhat právní cestou.

Společnost RADIO DEEP si dále vyhrazuje pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji zcela odvolat.

RADIO DEEP si dále vyhrazuje v průběhu Soutěže změnit a nahradit ji jinou cenou – “ Jméno ceny „, ve stejné kvalitě a cenové relaci.

Tato pravidla soutěže jsou uveřejněna na internetových stránkách: http://radiodeep.cz/vyherni-rad

Komentáře

Comments are closed.